Jesteś bez pracy?
Nie posiadasz renty lub emerytury?

ZGŁOŚ SIĘ DO WROCŁAWSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI!

REKRUTACJA

Oferujemy szkolenia zawodowe, kursy komputerowe,
wsparcie psychologa i doradcy zawodowego.

SZKOLENIA ZAWODOWE POŁĄCZONE SĄ Z WYPŁATĄ ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się w godz. 8:00 – 16:00,
ul. Strzegomska 49 (Wrocław)

TEL. 71 782 35 11

REKRUTACJA

Cel projektu

Poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie oraz funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej we Wrocławiu przy ul. Skoczylasa 8 w okresie 01.11.2019 - 31.07.2022 r.

Budynek od strony patio
Pracownia komputerowa

Działania w projekcie

Działania projektowe realizowane będą w ramach usług reintegracji społeczno-zawodowej realizowanej w Klubie Integracji Społecznej. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany i odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika.

Formy wsparcia

Zajęcia grupowe

Reintegracja społeczna

realizowane będą formy wsparcia zmierzające do nabycia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy funkcjonowania społecznego w formach zajęć indywidualnych i grupowych.

 • Poradnia rodzinna
 • Warsztaty kulinarne
 • Zajęcia artystyczne „Wspólne świętowanie”
 • Warsztaty tematyczne: sytuacje konfliktowe, nawiązywanie kontaktów społecznych, gospodarstwo domowe, budżet domowy, budowanie relacji w rodzinie, asertywność, kontakty społeczne, wspólne spędzanie czasu, umiejętność prowadzenie gospodarstwa domowego, poradnictwo finansowe
 • Grupa wsparcia Życie bez uzależnień
 • Warsztaty prozdrowotne
 • Zajęcia ruchowe
 • Prowadzenie zdrowego trybu życia
 • Zdrowe odżywianie
 • Rozwój przez sport
 • Kształtowanie zdrowych nawyków
 • Funkcjonowanie kafejki internetowej
 • Warsztaty tematyczne: jak być online, bezpieczeństwo w sieci, obsługa komputera, social media, kompetencje informatyczne, wykorzystanie komputera w życiu codziennym, określenie własnego potencjału, samoświadomość rozwoju
 • Spotkania przy szyciu i nie tylko
 • Szafing - stylizacja, wymiana i naprawa ubrań
 • Planowanie zakupów
 • Wolontariat. Jak pomagać innym
 • Wyjścia integracyjne - rozwój zainteresowań, budowanie relacji
 • Gospodarowanie budżetem
 • Reintegracja z otoczeniem (wydarzenia kulturalne)

Dodatkowo uzupełnieniem będą konsultacje indywidualne w Punkcie Porad Prawnych oraz w zakresie indywidualnych potrzeb w ramach reintegracji społecznej.

Zajęcia indywidualne

Reintegracja społeczno-zawodowa

realizowane będą formy wsparcia zmierzające do odbudowania przez uczestników zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i pozyskania zatrudnienia w formie praktycznych zajęć warsztatowych. Reintegracja społeczna będzie realizowana w 4 obszarach, tj.:

 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztat umiejętności społecznych: budowanie relacji w rodzinie, asertywność, wspólne spędzanie czasu, utrzymywanie kontaktów społecznych, komunikacja
 • Warsztaty prozdrowotne
 • Grupa wsparcia „Życie bez uzależnień”
 • Zajęcia ruchowe
 • Prowadzenie zdrowego trybu życia
 • Zdrowe odżywianie
 • Rozwój przez sport
 • Kształtowanie zdrowych nawyków
 • Wyjścia integracyjne
 • Wolontariat
 • Doradztwo zawodowe
 • Warsztaty poruszania się po rynku pracy
 • Zasady bezpieczeństwa w pracy
 • Analiza mocnych i słabych stron
 • Wyznaczanie celów i planowanie
 • Przełamywanie barier utrudniających wejście na rynek pracy
 • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych
 • 1. Szkolenia komputerowe
 • 2. Szkolenia szycie i przeróbki krawieckie
 • 3. Kursy zawodowe kwalifikacyjne
 • 4. Warsztaty Team Building
 • 5. Staże u lokalnych pracodawców

Dodatkowo uzupełnieniem będą konsultacje indywidualne w Punkcie Porad Prawnych oraz w zakresie indywidualnych potrzeb uczestnika.

Grupa docelowa

Mieszkańcy Wrocławia bez zatrudnienia (bezrobotni, nieaktywni i bierni zawodowo, niepobierający emerytury i renty)

Wrocław

tel. 71 782 35 11

ZGŁOŚ SIĘ DO WROCŁAWSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI!

Informacje

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
01.11.2019

Termin zakończenia realizacji projektu:
31.07.2022

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław

Partner projektu:

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"
ul. K. Pułaskiego 9
26-605 Radom

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu:
3 374 566,44 zł

Całkowita kwota dofinansowania:
3 205 838,11 zł

Kwota dofinansowania dla Wrocławia:
1 063 287,31 zł

Wkład własny:
168 728,33 zł

img1